Search (Vyhledávání)

Kdo jsem (Who I am) (English version at the end)

Studuji obor systematická a evoluční biologie, už od útlého věku mě fascinovali především obratlovci. Různým způsobem jsem se už dostal jak k rybám, tak k terestrickým skupinám a pořád nejsem schopen vybrat si jenom jednu z nich. Asi nejvíc zkušeností jsem ale zatím nasbíral s blanatými, tedy plazy, ptáky a savci. V budoucnu se chci především věnovat evolučním tématům, a to nejen u recentních, ale také vyhynulých druhů od archosaurů až po pravěké savce. Rád bych zůstal do jisté míry nespecializován jen na jednu skupinu, ale láká mně zabývat se evolucí obratlovců komplexně. Dále bych se rád přičinil o vývoj pohledu na evoluční biologii a jejím směru bádání. Mojí představou je prosazovat studium evoluce na základě kombinovaných dat, které poskytnou nejobjektivnější pohled na jakoukoliv skupinu. Při tom mám na mysli kombinovat molekulární metody s morfologickými nebo zkoumat vyhynulé i dnes žijící taxony.


Ke zvířatům jsem se dostal jako hodně mladý a to díky svým rodičům, od kterých jsem už jako pětiletý dostal jako vánoční dárek akvárium. Postupně jsem zdokonaloval své znalosti a začal plánovat kariéru zoologa. Jako chovatel jsem se seznámil s mnoha druhy zvířat, od kudlanek přes tropické ryby až k chameleonům. Své zkušenosti bych rád rozšiřoval a v tomhle směru se orientuju v rozsahu svých možností především na plazy. Zdárně se mi povedlo několik odchovů ryb nebo plazů a v budoucnu se chci věnovat například také jedovatým hadům.


Chovatelství mě přivedlo také k práci během střední školy v chovatelské prodejně ve skvělém prostředí, kde jsem poznal lidi s opravdovým zájmem o zvířata. Načerpal jsem zde mnohé praktické zkušenosti týkající se především tropických ryb. Následně se mi povedlo dostat se na praxi do Zoo Zlín a Zoo Dvůr Králové nad Labem. Na tohle období velice rád vzpomínám, protože jsem zde zažil opravdu jedinečné zážitky, posuďte sami -chytání dikobraza kuandu, transport vikuni do Nizozemí, pohledy na návštevníky zevnitř voliéry plné nesytů při čištení bazénku, příprava krmení pro drápkaté opičky a pralesní ptáky v tropické hale, přímé pozorování páření hrošíků liberijských nebo důkladné pozorování chování samice okapi s mládětem. Nic se ale nevyrovná přímému kontaktu s jedním z nejvzácnějších zvířat na naší planetě, s nosorožcem tuponosým severním (Ceratotherium cottoni). Pracoval jsem v Zoo Dvůr Králové přímo s nosorožci v jejich pavilonu a mohl jsem tedy nahlédnout do jejich soukromí (kromě výše zmíněného druhu také nosorožci dvourozí). Samice Fatu a Nájin a samci Sudán a Suni, které jsem hladil po tvrdé kůži, jsou dnes v Keni v národním parku Ol Pejeta, kam se dostali v rámci záchranného projektu tohoto kriticky ohroženého druhu.


K praktické ochraně živočichů jsem se dostal při práci pro záchrannou stanici Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi. Ve zdejším nově vybudovaném areálu jsem zase poznal velikou touhu pomáhat zvířatům v nouzi a poskytnout jim novou šanci. Vypiplat si třeba vlastní mládě rorýsa a pak ho z ruky vypustit na svobodu je opravdu nepopsatelný pocit. Vždy vzpomínám na tyhle okamžiky a uvědomuji si, že výzkum a studium přírody nemá za úkol jenom zlepšit naše poznání, ale také pomoci zlepšit její ochranu. Přírodní bohatství má nevyčíslitelnou hodnotu a opravdu stojí za to za něj bojovat.


Výpravy za zvířaty nutně vyžadují dobrodružnou povahu a ta se ve mně skutečně probudila. S tím přišel začátek zájmu o fotografování. Dnes je technika v terénu pro mně neocenitelným služebníkem, díky kterému jsem zvířatům blíž a navíc se můžu o svá pozorování podělit s ostatními. Především ptáci jsou skupinou, kde dalekohled, fotoaparát a zařízení pro externí přehrávání zvuků opravdu oceníte. Je rok 2012, který je pro mně zlomový bodem. Od této chvíle budu o každé větší expedici nebo cestě informovat ve speciálním článku a navíc se chystám na publikování v tištěných médiích. Má zoologická dobrodružství teprve začínají. Děkuji za přízeň!
I study and work in the field of systematic and evolutionary biology and since the very young age I was amazed by vertebrates. In a different ways I was in touch with either fishes or terrestrial vertebrates and I still can't choose one of them as my only object of interest. Probably most experiences I have with amniotes, so reptiles, birds and mammals. In the future I want to handle with the evolutionary aspects and phylogeny of recent, but also extinct groups from archosaurs (for example) to the prehistoric mammals. In this way I'd like to stay not specialized on one group, but I find very interesting to study vertebrates as one complex group. Another aim is to be involved in the development of new evolutionary hypotheses and new ways of doing science for the future. I would like to assert the methods with a combined datasets which can lead to a more objective results. I meand combination of molecular and morphological data or study of extinct and recent representatives of particular groups.

I became interested in animals in a very small age thanks to my parents, who gave me an aquarium as a present as soon as on my fifth birthady. My knowledge was improved and I started to plan a career in zoology. Closer experiences with various animals from mantises and tropical fishes to chameleons were provided by my keeping activities. I want to improve my abilities in this way and reptiles are the group for the future for me. I succeded to breed some species of tropical fish or reptiles and next step will be for me the keeping of venomous snakes.

The keeping activities have led me to the job in pet shop during the study on a high school. I found there a very good enviroment with people really interested in what they were doing. So I was able to learn a lot especially about the tropical fish. Then I went to a practise in ZOO Zlín and ZOO Dvůr Králové nad Labem. It is a pleasure to think about this period, because of lots of experiences as catching of
prehensile-tailed porcupine, transport of vicugna to the Holland, the view from the inside of aviary full of yellow-billed storks during cleaning of their small lagoon, preparing of food for the rainforest birds and marmosets in the tropical hall, direct observation of mating of pygmy hippos or close observation of behaviour of mother okapi with a youngster
. However, nothing can be compared to the direct contact with one of the rarest animals of the world, northern white rhino (Ceratotherium cottoni). I worked in their pavillon and because of that I was able to see their private (also black rhinos were there). The females Fatu and Nájin and males Sudán and Suni, which I have fondled on their thick skin are now in Kenya in the Ol Pejeta national reserve. They were transpoted there for the conservation project of this species with hope that they will breed again in the nature.


The practical point of view in conservation I experienced during the work for the animal rescue station of Czech Union of Nature Conservation in Vlašim. In the new areal I witnessed the desire to help the animals in trouble and give them a new hope. To bring up for example a small swift and then release it from your hand to the nature is an amazing feeling. I always remember these moments and realize that the study of nature and science is not only for the improvement of our knowledge, but also for the improvement of the nature conservation. Nature richness can not be compared to any amount of money and it is really worth to fights for it.

The animal expeditions are for the adventurous people and I found an adventurer inside me. An interest in photography came with it too. Today the technology is incredibly helpful for me in the field and I am not only closer to animals, but I can share my experiences with others. Especially birds are a group where the telescope, camera or the external speaker is really appreciated. Now it is the year 2012, which is for me the turnig point. From now I will write about every important expedition in articles and I am planning to publish them in the magazines. My zoological adventures just begin. Thank you for your support! 

No comments:

Post a Comment